Statut

PREAMBUŁA

Fundacja PRZYSTAŃ powstała z troski o losy dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.
Pomoc i wsparcie tej grupie jest głównym celem statutowym Fundacji. Prowadzona działalność gospodarcza związana jest
z funkcjonowaniem fundacji jako PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, w którym podopieczni podejmą pracę.
Wszystkie wypracowane środki będą przekazane na realizację celów statutowych fundacji, o których mowa w rozdziale II § 9.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Fundacja “PRZYSTAŃ” zwana w dalszej części Statutu “Fundacją”, ustanowiona przez Zofię Stodoła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 lipca 2019r. rep. „A” numer 3254/2019 w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ul. Grodzkiej 8/2
przed notariuszem Anną Chamier-Gliszczyńską, na czas nieograniczony.

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundacja może stać się organizacją pożytku publicznego.
 • Siedzibą Fundacji jest miejscowość Słupsk.
 • Nadzór nad Fundacją pełni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami RP.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie. Jednostki te powoływane są przez Radę Fundacji, która określa strukturę ich działania. Zakres działalności oddziału jest zgodny ze Statutem Fundacji
 • Fundacja może przystępować do innych pomiotów, w tym spółek.
 • Fundacja może tworzyć związki i federacje, partnerstwa i sieci.
 • Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

 • Szeroko pojęta pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem  osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.
 • Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką,
  ich rodzin oraz osób z ich otoczenia. 
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, zakładu aktywizacji zawodowej lub innego podmiotu ekonomii społecznej, który służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką. 

 • Wspieranie i aktywizowanie rozwoju osób niepełnosprawnych w sferze społecznej  i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielności. 
 • Organizowanie różnych form wsparcia dorosłych niepełnosprawnych, utworzenie i prowadzenie mieszkań treningowych, chronionych
  i wspieranych.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu barier związanych z niepełnosprawnością.
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia.

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 • Reintegrację zawodową i społeczną osób należących do grup wykluczonych, w tym niepełnosprawnych,
 • Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy w tym: promocja zatrudnienia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 • Uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach podejmowanych przez sektor publiczny, jednostki samorządu terytorialnego
  i organizacje pozarządowe prowadzące działalność oświatową, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
 • Tworzenie warunków do otwierania się rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym
  i organizacjach pozarządowych, na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
 • Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej osób
  z niepełnosprawnością.
 • Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility).
 • Organizowanie i prowadzenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjoterapeutycznego oraz prawnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 • Organizowanie i prowadzenie obozów, turnusów rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zajmujących się pracą i współpracą z osobami
  z niepełnosprawnością.
 • Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i wystaw dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
 • Kształcenie kadr świadczących usługi osobom niepełnosprawnym w obszarze edukacji, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej.
 • Wpływanie na świadomość społeczną i kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Propagowanie i realizowanie  idei integracji i włączania osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, kultury, sportu oraz życia społecznego i zawodowego.
 • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów i imprez charytatywnych;
 • Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci, osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych.
  Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej osobom z niepełnosprawnością.
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie sponsorów wśród firm w kraju i zagranicą.
 • Wspieranie działań woluntarystycznych i samopomocowych.
 • Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii zrównoważonego rozwoju, działania promujące postawy ekologiczne.
 • Wspieranie i finansowanie wszelkich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom Fundacji.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność może przyczynić się
  do realizacji celów Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:

PKD 56.60.Z – Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury, sztuki,

PKD 63.91.Z – Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury i sztuki, 

PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

PKD 85.59.B – Organizacja szkoleń i warsztatów,

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z –  Działalność wspomagająca edukację,

PKD 87.30.Z – Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

PKD 88.10.Z –  Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 90.04.Z –  Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych,

PKD 94.99. Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży z dodatków do odzieży,

PKD 17.29.Z – Produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru

PKD 18.12.Z – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,

PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,

PKD 31.09.Z. – Produkcja pozostałych mebli,

PKD 31.01.Z. – Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

PKD 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,

PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

PKD 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,

PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana  z gospodarką odpadami,

PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych ,

PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,

PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,

PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,

PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników ani członków organów, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację oraz na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

 • Do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników.
 • Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości,
  o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Stosunek pracy z pracownikami zawiera  Zarząd Fundacji. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu umowę podpisuje
  pełnomocnik wskazany przez Radę Fundacji uchwałą.
 • Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu
  ich statutowych obowiązków. 

Rozdział III  Majątek i dochody Fundacji oraz gospodarka finansowa

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w tym 1.000.00 zł
(słownie: tysiąc złotych) jako środki pieniężne przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Dochodami Fundacji są:

 • Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przy czym darowizny w formie wpłat gotówkowych nie mogą być w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
 • Subwencje i dotacje osób prawnych, krajowe i zagraniczne,
 • Nawiązki sądowe i inne świadczenia orzeczone przez Sąd,
 • Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, akcji charytatywnych, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 • Odsetki bankowe, dywidendy, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • Dochody z majątku ruchomego i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Fundacji oraz praw majątkowych wraz
  z pożytkami i dochodami z tych praw,
 • Dotacje i subwencje z funduszy publicznych i prywatnych,
 • Innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 • Wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, w tym odpłatnej, dochody z majątku fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
  nie postanowili inaczej.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV  Organy Fundacji

Fundator lub ustanowiony przez niego pełnomocnik, powołuje i odwołuje organy Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
Uprawnienia fundatora w razie jego śmierci przejmuje Rada Fundacji.

 • Organami Fundacji zapewniającymi demokratyczne zarządzanie są Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji,

 • Nie można łączyć funkcji Członka Rady Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji.
 • Rada Fundacji jest organem programowym i nadzorującym pracę  Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • wytyczanie kierunków działania Fundacji;
 • opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Fundacji.
 •  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów Fundacji,
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji oraz uczestniczenie w nich,
 • kontrolowanie pracy Zarządu Fundacji, w tym prowadzenia przez niego polityki finansowej,
 • ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz podjętych z własnej inicjatywy,
 • przyjmowanie i zatwierdzenie rocznych  sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 • wybór audytora,
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 • zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
 • powoływanie Członków Komitetu Honorowego; Członkowie Komitetu Honorowego będą mieli prawo do uczestniczenia
  w posiedzeniach Rady Fundacji  z głosem doradczym, szczegółowy regulamin działania Komitetu Honorowego uchwali Rada Fundacji.
 • podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji.
 • Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Fundatora;
 • Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie;
 • Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, którego wybierają spośród siebie pozostali członkowie Rady;
 • Rada Fundacji działa na posiedzeniach;
 • Posiedzenie Rady Fundacji zwołują Fundator albo Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji;
 • Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy do roku;
 • W posiedzeniach Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć Fundator Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji;
 • Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji;
 • Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego;
 • Rada Fundacji uprawniona jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na jej posiedzeniu reprezentowana jest przynajmniej połowa Członków Rady Fundacji;
 • Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Fundacji.
 • Zarząd Fundacji składa od jednego do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 • Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 • Prezes wyznacza spośród Członków Zarządu Wiceprezesa.
 • Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez siebie funkcji.
  O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Rada Fundacji.

Odwołanie Członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku:

 • złożenia rezygnacji,
 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
 • nienależytego wypełniania obowiązków,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 • z innych istotnych przyczyn.

Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje
dwóch członków Zarządu łącznie albo Prezes.

Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych.

 Zarząd Fundacji, w szczególności:

 • kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,

 • sporządza programy działania Fundacji,

 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzenia dla pracowników, w tym  biura Fundacji,

 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek,

 • określa struktury organizacyjne Fundacji,

 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 • powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doradcze w związku z realizacją poszczególnych programów.

 • tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając
  ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,

 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Fundatora, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy; posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

 • Posiedzenie Zarządu może zawnioskować Rada Fundacji, która ma również prawo udziału w nim.

 • Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 • Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa.

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział V Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji

 •  Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją, na warunkach określonych umową
  obu Fundacji.

 • Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.

 • Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji, która udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

 • Statut Fundacji może być zmieniony; zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji polegającej na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

 • Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator, w tym na wniosek  Rady Fundacji z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

Rozdział VI  Likwidacja Fundacji

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego.

 • Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek  Rady przegłosowany  bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII  Postanowienia końcowe

 • Fundacja składa właściwemu Ministrowi do 31 marca każdego roku sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

 • Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – Krajowy Rejestr Sądowy.