Sieć Oparcia Społecznego- spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Fundacja Przystań wraz ze Starostwem Powiatowym / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizują projekt pn.: „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełno sprawnościami i ich opiekunów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 430 144,06 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 358 636,86 PLN

Cel

Celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom – osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunom – wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Pozostałe cele: przekazanie uczestnikom projektu specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających wykonywać samodzielnie obowiązki życia codziennego; umożliwienie osobom z niepełno sprawnościami intelektualnymi podejmowania pracy; odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad osobami zależnymi; włączenie społeczne, kulturalne i zawodowe osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; dialog z otoczeniem biznesu celem obalenia stereotypów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu

IV 2020 – VI 2023

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem (60 osób), mieszkańcy miasta Słupska lub powiatu słupskiego oraz ich opiekunowie faktyczni (20 osób).

Działania

W projekcie przewidziano szereg działań wspierających uczestników projektu, m.in.:

– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego podczas spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym,

– warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, kulinarne, profilaktyki zdrowia,

– wyjścia do kina, teatru, na koncerty,

– animacja społeczna w świetlicy pobytu dziennego,

– zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla opiekunów faktycznych,

– zajęcia przysposabiające do pracy – warsztaty poligraficzne, rękodzieła artystycznego i użytkowego, monterskie,

– doradztwo, poradnictwo i usługi specjalistyczne (spotkania z terapeutą, psychoterapeutą, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem, fizjoterapeutą, coachem, pielęgniarką psychiatryczną, terapeutą uzależnień, prawnikiem, mediatorem, komornikiem – w zależności od potrzeb),

– warsztaty usamodzielniające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Efekty

Najważniejszym efektem, jaki projekt przyniesie uczestnikom, jest wzmocnienie ich zdolności do prowadzenia samodzielnego życia. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań, w wyniku których powstanie Sieć Oparcia Społecznego, w skład której wejdą pracownia warsztatowa, świetlica dzienna z animacją społeczną oraz szerokie usługi indywidualnego i grupowego wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Fundacją Przystań,

ul. Gdyńska 13a, 76-200 Słupsk

tel. 598448857

Pliki do pobrania:

Pobierz deklarację

Pobierz formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN